×

Speak up: Internalized misogyny originates from childhood